Saveti, trikovi i korisne informacije

Dečiji dodatak: Kako ovaj benefit menja živote porodica u Srbiji?

Dečiji dodatak: Kako ovaj benefit menja živote porodica u Srbiji?

Dečiji dodatak ili novčani prihod od velikog je značaja za porodice jer doprinosi povećanju kućnog budžeta. Iako iznos dečijeg dodatka možda nije dovoljan za današnje potrebe, svakako, kada ste mama male dece, ima veliku vrednost.

Iako deluje kao nemoguća misija prikupiti sva dokumenta i papire koji su potrebni, to oduzima manje vremena nego što misliš. Od toga koji su uslovi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, šta je potrebno od dokumenata, kao i o kojim se iznosima radi, saznaćeš u ovom tekstu. Pred tobom su korisne informacije koje će ti omogućiti da konkurišeš za dečiji dodatak, ukoliko na ovaj vid socijalnih primanja imaš pravo. 

U kratkim crtama:

 • 📚 Dečiji dodatak predstavlja novčanu pomoć koju država omogućava roditeljima za negu dece i može ga ostvariti roditelj, staratelj ili hranitelj koji se brine o deci ne starijoj od 19 godina.
 • 😌 Bez obzira na mali iznos, dečiji dodatak je važan za porodice jer pruža dodatnu sigurnost u finansijskom smislu.
 • 👨‍👩‍👧‍👦 Pravo na dečiji dodatak imaju porodice čija mesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 12.178,95 dinara, za jednoroditeljske porodice taj iznos je 15.832,65 dinara, a za decu sa smetnjama u razvoju 14.614,70 dinara.
 • 💵 Dečiji dodatak se isplaćuje jednom mesečno, obično oko 20. u mesecu.
 • 🌐 Pored socijalnih davanja države, postoje i socijalna davanja na nivou grada ili opštine koja mogu značajno unaprediti finansijsku situaciju porodica sa decom.

Šta je dečiji dodatak?

Roditeljske šake na drvenom rustičnom stolu, drže šarenu slagalicu u obliku srca.

Dečiji dodatak ili pružanje finansijske podrške porodicama sa decom je novčana pomoć koju daje država u cilju pomoći roditeljima za negu dece. Pravo na dečiji dodatak može ostvariti jedan od roditelja, ali i staratelja ili hranitelja koji se brine o deci ne starijoj od 19 godina. 

Takođe, podnosilac zahteva za ovaj vid socijalne pomoći ima roditelj ili staratelj koji ima prihode koji ne prelaze cenzus propisan za dobijanje ove novčane pomoći.

Dakle, dečiji dodatak predstavlja vid finansijske pomoći koju daje država i ima cilj da pomogne porodicama koje su socijalno ugrožene. Takođe, valja reći da postoji još jedan vid pomoći od države – roditeljski dodatak, koji takođe omogućava porodicama sa decom poboljšanje materijalne situacije. 

Zašto je dečiji dodatak važan za porodice?

Pored toga što roditeljima svaki dinar znači, te osim hrane za bebe, pelena i sredstva za održavanje higijene, dečiji dodatak važan je za porodice jer nam uliva sigurnost, kakvu-takvu. Iako se dečiji dodatak usklađuje dva puta godišnje – u januaru i julu (u skladu sa inflacijom), svakako bi ga trebalo bar malo povećati.

Staranje o deci ne podrazumeva samo osnovne životne potrebe, te tako, državna davanja kao što je dečiji dodatak trebalo bi povećati. 

Ipak, tu su i druga davanja u vidu jednokratne pomoći za prvorođeno dete, kao i za drugo, treće… U svakom slučaju, svaka pomoć kada ste roditelj znači dosta.

Pravo na dečiji dodatak

Krupni kadar šaka, majke i ćerke, koje se drže.

Pravo na dečiji dodatak imaju porodice čija mesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 12.178,95 dinara, odnosno 15.832,65 dinara za jednoroditeljsku porodicu i 14.614,70 dinara za decu sa smetnjama u razvoju.

Pravo na dečiji dodatak može ostvariti roditelj, staratelj ili hranitelj koji je:

 1. državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji države i na istoj adresi na kojoj su prijavljena i deca za koju se podnosi Zahtev za dečiji dodatak;
 2. osiguran preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (dokaz o tome je fotokopija važeće zdravstvene knjižice ili očitavanje elektronske);
 3. ima potvrdu o redovnom školovanju za dete školskog uzrasta (dokument se preuzima iz škole);
 4. dokaz o primanjima.

Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva, potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva, a od drugih dokaza samo one kojima se dokazuju promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

Koliki je cenzus za dečiji dodatak u 2023. godini?

Da bi se ostvarilo pravo na dečiji dodatak, važno je da ukupan mesečni prihod porodice, smanjen za poreze i doprinose, po članu nije veći od određenog cenzusa u tri meseca pre podnošenja zahteva. Ako je porodica već korisnik socijalne pomoći i deca redovno idu u školu, mogu ostvariti ovaj dodatak bez dodatnih provera finansijskog stanja.

Cenzus za ostvarivanje ovog prava, kao i iznos dodatka, reguliše vlada na preporuku ministra zaduženog za socijalna pitanja. Cenzus i iznos dodatka usklađuju se svakog januara i jula, počevši od 2019. godine, na osnovu statističkih podataka. 

Ako ukupan mesečni prihod porodice ne premašuje cenzus od 12.178,95 dinara po članu, porodica ostvaruje pravo na dečiji dodatak. Za jednoroditeljske porodice, taj cenzus se povećava za 30%, na 15.832,65 dinara. Ako je roditelj ili staratelj deteta sa invaliditetom ili razvojnim poteškoćama, cenzus se povećava za 20%, na 14.614,70 dinara.

Dečiji dodatak iznosi 4.059,65 dinara po detetu. Za jednoroditeljske porodice i staratelje, ovaj iznos se povećava za 30%, na 5.277,54 dinara. Ako je dete sa invaliditetom ili razvojnim poteškoćama, dodatak se povećava za 50%, na 6.089,49 dinara. Maksimalno povećanje može biti do 80%, sa maksimalnim iznosom dodatka od 7.307,38 dinara.

Ovi iznosi se takođe usklađuju svakog januara i jula, u skladu sa indeksom potrošačkih cena u prehodnih šest meseci.

Proces podnošenja Zahteva

Kadar mamine i dečije šake, dok sede na šarenom tepihu.

Potrebna dokumentacija za podnošenje dečijeg dodatka obuhvata, pored popunjenog obrasca (Zahtev za dečiji dodatak) i:

 1. fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici (ne starijih od šest meseci),
 2. fotokopije uverenja o državljanstvu Srbije za podnosioca zahteva (ne starije od šest meseci),
 3. fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva,
 4. fotokopije prijava prebivališta za svu decu u porodici,
 5. fotokopije overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva,
 6. potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva (ukoliko su članovi domaćinstva zaposleni potrebno je na uvid doneti neto prihode),
 7. potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta),
 8. uverenje iz republičke i lokalne poreske evidencije (imovinsko stanje domaćinstva za sve članove),
 9. potvrda o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola),
 10. dokazi o nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i drugo,
 11. potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje,
 12. akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju,
 13. akt o produženju roditeljskog prava,
 14. dokazi o ostvarenju statusa samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa ili kazneno-popravne ustanove),
 15. dokaz o nezaposlenosti podnosioca zahteva (uverenje iz NSZ),
 16. dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva).

Zahtev za dečiji dodatak podnosi se gradskoj ili opštinskoj službi dečije zaštite u kojoj porodica živi. Nakon toga, bićete obavešteni o tome da li ćete primati ovaj vid pomoći ili ne pismenim putem.  

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom jasno definiše uslove, pa tako pravo na dobijanje dečijeg dodatka imaju roditelji koji svojim zaposlenjem zarađuju prihode koji ne prelaze cenzus propisan za dobijanje ovog vida finansijske pomoći. Treba reći i to da na dečiji dodatak nemaju pravo porodice koje u svom posedu imaju nekretninu koja prevazilazi minimum propisanih standarada – 1 soba po članu domaćinstva, sa još jednom sobom. 

Isplata dečijeg Dodatka

Isplata dečijeg, kao i roditeljskog dodatka vrši se preko Banke Poštanske štedionice. Takođe, za ove namene imaćeš posebno otvoren račun preko kojeg ćeš primati dečiji dodatak. 

Isplata se vrši jednom mesečno, obično oko 20. u mesecu. O proveri uplate možeš se informisati na sajtu Poštanske štedionice

Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren kod Poštanske štedionice.

Dečiji dodatak- Benefit koji pomaže porodicama u Srbiji

Mama i ćerka u zagrljaju u prolećnom parku.

Znajući koliko je teško podizati decu u današnje vreme, kada su nezaposlenost i siromaštvo u zemlji uzeli maha, socijalna davanja kao što je dečiji, ali i roditeljski dodatak, jednokratna novčana pomoć za prvo, drugo i treće dete, od velikog su značaja za porodice koje apliciraju za ovaj vid finansijske podrške.

Treba reći da, pored socijalnih davanja države, postoje i socijalna davanja za koja možete aplicirati i u svom gradu ili opštini. Pojedine opštine vode socijalno-odgovornu politiku, te im je u interesu da poboljšaju standard života, podstaknu mlade da osnuju porodice, ali i da ostanu u svom gradu. Tako, opština Knjaževac pomaže decu i mlade, studente i učenike, kao i porodice is socijalno ugroženih kategorija. 

U vidu jednokratne pomoći od opštine, ali i države za decu koja se rode, sva ta socijalna davanja mogu pomoći i upotpuniti kućni budžet.

author-avatar

Ko je Ivana Vulikić Vučić?

Ivana Vulikić Vučić je diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti i master filolog srpskog jezika. Osnovne akademske studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, a master studije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Autor je velikog broja tekstova o književnosti, zdravlju i lepoti, medijskoj pismenosti. Nije radila kao profesor srpskog jezika i književnosti, ali je svoj put do pisane reči i čuvanja jezika pronašla pisanjem tekstova, priča i pesama. Pored uloge majke, koja joj je najvažnija, u slobodno vreme bavi se pisanjem. Priprema i knjigu poezije za decu koja bi trebalo uskoro da ugleda svetlost dana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *