Saveti, trikovi i korisne informacije

Pasoš za dete: Kompletan vodič za putovanje sa decom

Pasoš za dete - Kompletan vodič za putovanje sa decom

Ažurirano maj 19th, 2023 u 02:26 pm

Šta je potrebno za dečiji pasoš: dokumenti, saglasnost, fotografija, takse.

Dokumenta potrebna za dobijanje pasoša za dete, koliko čete ga platiti a koliko čekati, izdavanje, šta da radite ako ga izgubite.

Šta o pasošu za dete treba da znate i šta da pripremite da biste do njega došli sa što manje stresa. I koliko će sve da vas košta?

Sve ste isplanirali, odeću koju ćete poneti, igračke, sedište za kola, lekove, putovanje za uživanje. Na sve ste mislili, ostaje još samo da izvadite pasoš za dete.

Koja dokumenta su potrebna za vađenje pasoša za bebu, kome podnosite zahtev, koliko se čeka na izdavanje, šta da radite ako ste staratelj ili zakonski zastupnik deteta, kada vam je potrebna i saglasnost za izdavanje pasoša, a kada saglasnost za putovanje i koliko će sve da košta… Odgovori na ova ali i mnoga druga pitanja nalaze se u našem tekstu za čije čitanje je dovoljno samo desetak minuta.

Pregled najvažnijih stavki:

  • 💡 Za dobijanje pasoša, potrebni su važeća lična karta roditelja, dokaz o uplaćenoj taksi, i overena saglasnost drugog roditelja (ako postoji).
  • 🧍 Fotografija nije obavezna za izdavanje pasoša za dete.
  • 📝 Zahtev za pasoš može se podneti preko e-uprave uz prilaganje saglasnosti drugog roditelja i uplate takse.
  • 🕘 Pasoš važi od tri do deset godina, a preporučuje se obnavljanje najmanje tri do šest meseci pre isteka roka važenja.
  • 🆘 U slučaju izgubljenog ili ukradenog pasoša, neophodno ga je prijaviti i izvršiti uplatu za novi.
  • 🤝 Deca sa posebnim potrebama imaju ista prava i mogu putovati kao i sva ostala deca.
  • 🤑 Cena izdavanja pasoša za dete je 4200 RSD, a uplata se može obaviti putem portala eUprave.

Važnost pasoša za decu

Pasoš za dete više je nego običan dokument i formalnost koju morate imati kada planirate putovanje sa detetom u inostrantsvo. U njemu se nalaze lični podaci koji identifikuju, obezbeđuju prava i štite dete.

Bezbednost i zaštita identiteta vašeg deteta

Pasošem u inostranstvu dokazujete identitet i državljanstvo deteta. Sa dobrim razlogom postoji izraz „maloletno lice“ kojim se gotovo sva pitanja bezbednosti i zaštite prebacuju na vas: roditelje (zakonske zastupnike ili staratelje). Čuvajući dečiji pasoš činite svoju decu bezbednom i štitite njihov identitet. Bitno je da dečiji pasoš, kao i svoj, pokazujte samo ovlašćenim licima.

Srbija, kao i u većina drugih zemalja, izdaje biometrijski pasoš, koji osim upisanih podataka sadrži i čip sa određenim biometrijskim podacima, i ovakve dokumente je gotovo nemoguće falsifikovati.

Proces dobijanja pasoša za dete

Nasmejana devojčica u svetlo-žuto jakni, sa pasožem u ruci glde u fotografa, ispred svojih roditelja.

Proces dobijanja pasoša za dete komplikovaniji je od procesa za odrasla lica, jer su u centru pažnje interesi dece i zaštita njihovih prava.

Dokumentacija koja je potrebna i gde se ona podnosi

Zahtev za dečiji pasoš podnosi se u policijskoj upravi (odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu ako živite van Srbije).

Za dobijanje dečijeg pasoša potrebna su sledeća dokumenta:

Važeća lična karta roditelja. Sva pravila i zahtevi u kojima se pominje roditelj odnose se i na slučajeve kada o dečijim pravima odlučuje zakonski zastupnik ili staratelj.

Deca starija od 16 godina prilažu ličnu kartu, jer su obavezna da je imaju kada napune 16 godina.

Ako postoji, podnosi se i stari pasoš kojem je istekao rok važenja.

Dokaz o uplaćenoj taksi. Iznos takse je promenljiv, da biste bili sigurni da uplaćujete tačan iznos na pravi račun, najbolje je da koristite portal eUprave. Uplatu možete izvršiti i u pošti, gde ne morate popunjavati uplatnicu, već samo dati podatke i svrhu uplate.

Ostala dokumenta neophodna za dobijanje pasoša nadležni organ obezbeđuje po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja. Ako želite, možete i sami obezbediti dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige umrlih ili uverenje o državljanstvu isl).

Imajte u vidu da ova dokumenta nadležni organ obezbeđuje samo ako već postoje u evidencijama Republike Srbije.

Za hitne slučajeve, kao što je na primer lečenje u inostranstvu, morate dostaviti i dokaz o hitnosti, tj. opravdati razlog zbog kojeg je Vašem detetu potrebno odmah uraditi pasoš.

U specifičnim slučajevima mogu biti potrebna i dodatna dokumenta.

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

U nekim, zakonom određenim slučajevima, može se izdati pasoš i bez saglasnosti oba roditelja.

Vise o dobijanju pasosa za dete procitajte ovde.

Fotografije za pasoš

Nije neophodno, ali se može dostaviti i fotografija 50x50mm na beloj pozadini.

Popunjavanje zahteva

Ako ste pripremili sva neophodna dokumenta, lako ćete popuniti zahtev. Upisujte tačne podatke jer u protivnom možete snositi zakonske posledice. (Ako ste, na primer, namerno uneli netačan podatak.)

Podnošenje zahteva i plaćanje takse

Zahtev podnosi jedan od roditelja uz pisanu i propisno overenu saglasnost drugog roditelja. Pisana saglasnost se može dati i izjavom na zapisnik.

Jedan od roditelja može saglasnost dati i preko portala e-uprave, i tada ne mora da bude prisutan prilikom podnosenja zahteva. Roditelj koji podnosi zahtev za pasoš, tada prilaže broj saglasnosti dobijen preko portala eUprave.

Ako zakazujete termin za predaju zahteva preko portala eUprave, bitno je da ga zakažete na ime roditelja/staratelja. Nije obavezno, ali je preporuka da termin zakažete kako biste manje čekali.

Preko portala e-uprave možete uplatiti i propisanu taksu.

Koliko važi pasoš za dete

Službenica na aerodromu, u krupnom kadru, pruža ka fotografu dva plava pasoša sa avionskim kartama.

Pasoš za dete važi od tri do deset godina, zavisno od uzrasta deteta.

Rok važenja pasoša u zavisnosti od uzrasta deteta

Decu mlađu od 3 godine pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine;

Decu uzrasta od 3 do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina;

Deci starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.

Obnavljanje pasoša za decu

Preporučuje se da pasoš važi još najmanje tri do šest meseci od kraja termina putovanja. Proverite do kada važe pasoši, kako Vaši tako i dečiji, i na vreme ih obnovite. Najranije pasoše možete obnoviti sedam meseci pre isteka roka važenja.

Putovanje sa bebama i malom decom

Srećna porodica na aerodromu. Otac gura ćerku u kolicima za prtljag, dok supruga stoji pored njega.

Ovo je putovanje, naričito ako je prvo, pravi izazov. Kao i uvek, dobro planiranje je ključno, a deo planiranja je i obezbeđivanje dokumenata.

Specifičnosti dobijanja pasoša za bebe

I bebe moraju imati svoj pasoš, ranije rešenje po kojem su deca upisivana u pasoš jednog od roditelja ne važi.

Imajte u vidu i da se otisci pristiju i potpis ne traže se za decu mlađu od 12 godina.

Pasoš za decu razvedinih roditelja

Pravni poredak u centar stavlja decu i štiti njihova prava i interese. I upravo zbog toga razvod roditelja ne može biti razlog za uskraćivanje prava deteta na posedovanje pasoša.

Pravna pitanja

Zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno, tj koji samostalno vrši roditeljsko pravo, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša , zahtev podnosi drugi roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost prvog.

Pasoš može biti izdat bez saglasnosti drugog roditelja samo u određenim pravnim situacijama koje se mogu dokazati, kao što su smrt jednog od roditelja, nepoznata adresa prebivališta jednog roditelja i slične okolnosti. Takođe, izdavanje pasoša bez saglasnosti drugog roditelja je dozvoljeno u slučajevima kada je sudskom odlukom dodeljeno puno starateljstvo jednom od roditelja ili ako je sud posebnom odlukom odobrio jednom roditelju pravo na izdavanje pasoša.

U slučaju da je brakorazvodna parnica u toku, a iz bilo kog razloga nije moguće pribaviti saglasnost jednog od roditelja, potrebno je pribaviti odluku nadležnog suda, odnosno Centra za socijalni rad.

Zakon ne pravi razliku između razvedenih i roditelja u braku, u oba slučaja zahtev za izdavanje pasoša podnose oba roditelja ili jedan od roditelja, uz pisanu i propisno overenu saglasnost drugog roditelja.

Pasoši za decu sa roditeljima u vanbračnoj zajednici

Slatka devojčica pozira za slikanje. Sedi na praznom kolovozu dok je plavi kofer pored nje.

Deca su u pravu izjednačena bez obzira da li su roditelji u braku ili vanbr

Obaveze i prava roditelja prema deci jednake su, jer proističu iz prava dece, a ne iz braka ili vanbračne zajednice.

Putovanje sa decom različitih državljanstava

Na sve srpske državljane, bez obzira na uzrast, primenjuju se propisi republike Srbije.

Važnost dvostrukog državljanstva za dete

Imajte u vidu kada odlučujete koji ćete pasoš prilikom putovanja koristiti i Vi i deca, da li će Vam u nekim slučajevima biti komotnije da, iako imate dvojno državljanstvo, putujete sa srpskim dokumentima.

Izazovi i rešenja za porodice sa više državljanstava

Ne postoji univerzalan savet. Sve zavisi od države u koju putujete i svrhe putovanja. Nemojte se voditi samo činjenicom da ćete sa pasošem EU brže proći granicu ili preskočiti red na aerodromu.

Pasoši za decu sa posebnim potrebama

slatka devojčica sedi na decijem koferu u aerodromskoj zgradi

Proces dobijanja pasoša za decu sa posebnim potrebama

Interes dece uvek je primarni interes, i deca kao i odrasla lica sa posebnim potrebama imaju ista prava i ravnopravni su građani Srbije kao i svi drugi.

Putovanje sa decom sa posebnim potrebama: saveti i preporuke

Pravna regulativa je jedno, realizacija putovanja drugo. Dobro se raspitajte ako, na primer, putujete avionom, koja su vaša prava i zahtevajte asistenciju osoblja. Čiji pasoš imate Vi i Vaše dete u ovom slučaju nije bitno.

Izgubljeni ili ukradeni pasoši dece

Postupak je identičan bez obzira o kom se pasošu radi, dečijem ili za odrasle.

Ako je pasoš izgubljen u Srbiji

Bez odlaganja prijavite nestanak dečijeg pasoša najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nakon prijave nestanka nadležni organ će nestalu putnu ispravu rešenjem proglasiti nevažećom, a biće potrebno da izvršite uplatu preko uplatnice generisane na portalu eUprave ili ako Vam više odgovara u banci ili pošti.

Putna isprava proglašena nevažećom oglašava se na zvaničnoj web prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nakon toga možete podneti zatev za nov pasoš u postupku koji Vam je već poznat.

Bitno je i da u situaciji kada detetu novi pasoš trenutno nije potreban odmah prijavite da je stari izgubljen.

Ako je pasoš izgubljen u inostranstvu

Pasoš nije jedina putna isprava. U najbližoj policijskoj stanici države u kojoj se nalazite prijavite nestanak dečijeg pasoša, zatim to isto uradite i u ambasadi ili konzulatu Republike Srbije u državi u kojoj se nalazite. Biće Vam izdat putni list koji služi samo za povratak u zemlju.

Kada se vratite, proglasite pasoš nevažećim u Srbiji, i uradite istu proceduru kao što je ona koja je propisana u slučaju gubitka pasoša u zemlji.

Šta učiniti ako dete izgubi pasoš

Nasmejana devočica gldea u svoj pasoš.

Nije bitno da li je pasoš izgubljen u stanu, na putu u Srbiji ili inostranstvu. Objasnite detetu šta da radi u svakom od ovih slučajeva, kome da se obrati i zašto je važno da to uradi odmah čim primeti da pasoša nema.

Kako sprečiti gubitak ili krađu pasoša

Čuvajte dečije pasoše kao što čuvate. Korisno je da iskopirate pasoš, kopiju čuvajte odvojeno od pasoša.

Vize za decu

Postupak dobijanja viza zavisi od konkretne države u koju putujete, ali i vize koju želite za dete.

Kako i kada aplicirati za vizu za dete

Na sajtovima ambasada možete pronaći sve informacije potrebne za dobijanje viza za decu. Univerzalna pravila za dobijanje viza ne postoje. Posebno vodite računa o vremenu potrebnom da odluka o vizi bude doneta.

Posebne vrste viza za decu (studentske, posete, sportske, itd.)

Kao što postoje različite vize za odrasle, tako postoje i specifične vize za decu. Uslove i postupak dobijanja možete pronaći na sajtovima ambasada država u koje dete putuje. To su i jedina mesta na kojima možete dobiti provereno tačne informacije. Nemojte slepo verovati informacijama sa sajtova turitičkih agencija.

Putno zdravstveno osiguranje za decu

Simpatični dečačić se igra doktora za radnim stolom.

Ako imate obavezno zdravstveno osiguranje u Srbiji, ono važi i u nekim drugim državama. Proverite na sajtu Zavoda za socijalno osiguranje koje su to države i kakav je postupak dobijanja potvrde.

Možda će vam se učiniti da je lakša varijanta uplata privatnog zdravstvenog osiguranja.

Zašto je važno imati putno zdravstveno osiguranje za dete

Sigurnije ćete putovati ako imate putno zdravstveno osiguranje, jednostavno ćete doći do lekara, lekova, terapija. Obično je dovoljan jedan poziv osiguravajućoj kući.

Kako odabrati najbolje putno osiguranje za vaše dete

Ako putujete porodično, i odlučite se da uplatite zdravstveno osiguranje, uplatite porodično zdravstveno osiguranje, obično je jeftinije od pojedinačnih uplata za svakog člana, a imaćete samo jedan dokument o kojem treba da brinete.

Paket usluga dobro isplanirajte. Ako dete putuje sa sportskom ekipom, moguće je da suma za osiguranje bude viša, ako se radi o tzv. rizičnim sportovima, kao što je na primer skijanje.

Savet plus: neke osiguravajuće kuće daju popuste za uplate preko interneta. Uz neke pakete često dobijate i dodatne pogodnosti.

Zaključak

Majka i sin se spremaju za put. Dečak sedi na prepunom koferu, dok majka pokušava da ga zatvori.

Postoje prava, obaveze i postupci vezani za dobijanje pasoša za decu, njih morate ispuniti kako bi Vaše dete dobilo putnu ispravu. Imajte u vidu da u nekim slučajevima pasoš neće biti dovoljan – ako dete putuje sa jednim roditeljem, rođakom, trenerom, nastavnikom. Zakon o graničnoj kontroli član 54 propisuje da dete mlađe od 16 godina, mora da ima overenu glasnost jednog ili oba roditelja prilikom prelaska granice (zavisno od toga sa kim putuje). Preporuka je da i starija deca imaju saglasnost roditelja za putovanje.

Često postavljana pitanja:

Da li dete može da putuje sa roditeljskim pasošem?

Dete ne može da putuje sa roditeljskim pasošem.

Koja je najniža starosna granica za izdavanje pasoša detetu?

Zakon ne predviđa najnižu granicu, ali od uzrasta deteta zavisi period na koji se isprava izdaje i dokumenta koja se traže za izdavanje pasoša mogu biti drugačija.

Koliko košta pasoš za decu?

Kada je reč o troškovima izdavanja pasoša za decu, taksa iznosi 4.200 RSD. Kako biste izvršili uplatu takse, potrebno je posetiti portal eUprave i pratiti jednostavan postupak.

Prvo popunite obavezna polja i odaberite željenu uslugu, u ovom slučaju „Izdavanje putne isprave“. Zatim će se generisati uplatnica koju možete platiti odmah putem interneta ili je sačuvati i platiti kasnije u banci ili pošti.

Ako odlučite da izvršite uplatu odmah (online), možete to učiniti putem platne kartice, eNovca ili skeniranjem NBS IPS QR koda za instant plaćanje.

Nakon uspešno obavljene online uplate, nema potrebe da čuvate dokaz o uplati, jer će transakcija automatski biti evidentirana i dostupna ovlašćenom licu.

Koliko traje izdavanje pasoša za dete?

Zakonski rok za izdavanje pasoša je 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Zahtevi podneti preko amabasada ili konzularnih predstavništava rešavaju se u roku od 60 dana.

Da li su potrebne dodatne dozvole za putovanje deteta sa jednim roditeljem?

Potrebno je da imate overenu saglasnost drugog roditelja/staratelja. A ako dete putuje samo, ili sa trećim lice, potrebna je saglasnost oba roditelja

Šta učiniti ako istekne pasoš deteta tokom boravka u inostranstvu?

Obratite se ambasadi ili konzulatu Srbije odmah čim primetite da je pasoš istekao.

Da li se viza za roditelja automatski prenosi na dete?

Viza se unosi u pasoš i nije prenosiva.

Kako se menja ime deteta u pasošu nakon usvajanja ili promene prezimena?

Novi zahtev se podnosi ako je došlo do promene podataka koji su upisani u putnu ispravu ali i ako je putna isprava oštećena, popunjena ili dotrajala, tako da ne može da služi svojoj svrsi ili fotografija na putnoj ispravi više ne odgovara izgledu lica.

Kako da proverim da li je zemlja koju posećujem ima posebne zahteve za decu?

Jedini siguran način je da odete na sajt ambasade države u koju želite da putujete. Ako se ne snalazite na sajtu, slobodno im pošaljite mejl.

Izvori:

portal eUprava

Zakon o graničnoj kontroli Republike Srbije

Biometrijski pasoš – Ministarstvo unutrašnjih poslava

Zakon o putnim ispravama

author-avatar

Ko je Snežana Stefanović?

Diplomirani pravnik sa više od 30 godina iskustva u novinarstvu. Radila u dnevnim, nedeljnim i mesečnim glasilima, uređivala magazine i internet portale. Oblast novinarskog interesovanja: zdravlje, ekologija, fitoterapija apiterapija, zvanična i alternativna medicina i ishrana. Osim novinarstvom, bavi se i grafičkim dizajnom i vođenjem društvenih mreža.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *